همدلی و همزبانی در میان مردم و مسوولین بیجار در سطح بالایی قرار دارد