عیادت رییس سازمان سینمایی از کارگردان «یوسف پیامبر»