تمدید حضور نظامیان مصری در خلیج فارس، دریای سرخ و باب المندب