اظهار نظر فدراسیون کشتی در مورد پیش نویس اساسنامه فدراسیونها