تماس عضو هیئت رئیسه فدراسیون، علی کریمی را قانع نکرد