نخستین عکاسخانه جنوب کشور یا محل جمع آوری بازیافت زباله؟