13 مرکز بهداشتی و بیمارستانی مازندران مجری طرح پیشگیری از ایدز هستند