ادامه شکست‌های میلان/ سریع‌ترین اخراج فصل برای میلان در ثانیه چهل