سند مالکیت ۳ هکتار از اراضی موقوفات شهرستان ریگان به ارزش ۲۰ میلیارد ریال صادر شد