نظارت شفاف بر فعالیت ناشران خارجی/ بخش ارزی نمایشگاه فسادآور بود