ظریف: نگارش متن پیش می‌رود، اما پرانتز‌های زیادی باقی مانده