کنگره بین المللی سربداران در قالب سه جشنواره مستقل برگزار می شود