معاون استاندار خوزستان: پسماندهای پزشکی در اهواز ساماندهی می شود