ظریف: نگارش متن پیش می‌رود،اما پرانتز‌های زیادی باقی مانده