بررسی مسائل خانواده و سبک زندگی ازاولویت های این شورا در سال جاری است