نمایشگاه ترکمنستان فرصت مناسبی برای حضور شرکت های فنی مهندسی است