انتشار ۲۰ مجله علمی پژوهشی در دانشگاه خوارزمی/ احداث ۲ مرکز رشد علم و فناوری در سال ۹۴