اتحادیه اروپا باید در برابر عراق موضع تاریخی اتخاذ کند