ظریف: مصمم به پایان بحران ساختگی و گشودن افق‌های جدید هستیم