ناکامی تحریم ها /سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد تومانی در قلب کویر