ورزش ایران در سوگ استادی که در کالیفرنیا جان باخت/سرطان ریه حصاری را با خود برد