مقاومت زینبی راهکار پیشرفت در مذاکرات است/ هرگونه عقب نشینی دشمن را جری تر می کند