برگزاری همایش «پروانه‌های بهشتی» به یاد «لاله‌های بهشتی»