برنامه‌ریزی نامناسب نمایشگاه قرآن باعث سردرگمی نهادها شده است