پروژه ساخت مجتمع مسکونی فرهنگیان به دستور مقامات قضایی متوقف شده است