نماینده مجلس: شوراها باید مدیریت واحد شهری را انجام دهند