گزارش خبرگزاری فرانسه از سایه های صدام در خیابان های ...