کاراته کای گالیکشی به مقام سومی مسابقات دانشجویان کشور دست‌یافت