تاثیر کاهش نرخ سود براجاره‌‌‌بها/ دریافت اجاره جای رهن را می‌گیرد