مؤثرترین نوع دعوت به اخلاق و دیانت، دعوت به «ولایت» است