آیین پاکیزگی که خداوند به حضرت ابراهیم(ع) فرو فرستاد