میزان اعتقاد انسان به تقدیر در رحم مادر شکل می‌گیرد