ظریف: نگارش متن پیش می‌رود، اما پرانتز‌های زیادی باقی مانده /مصمم هستیم به بحران ساختگی پایان داده و