محمد حیدری سلیقه‌ام را می‌شناسد/افزودن وجه هنری به مدیریت جشنواره