یک جراح نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد