پیشنهاد دانشجویان امیرکبیر به جای دعوت از هاشمی/تصاویر