اعلام نتایج فراگیر تا اواخر مرداد ماه/ پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد از نیم سال اول سال تحصیلی 95-94