45 روز از زمان تذکر به شهردار گذشته است /جوابیه بارگذاری اضافی هتل اسپیناس را دریافت نکرده ایم