ام داوود فرزندش را با این دعا از اعدام نجات داد/دعای ام داوود بهانه‌ای برای دور شدن از هیجانات دنیا