نیروگاه شماره یک زنجان نیمه اول امسال کلنگ زنی می شود