اسلامیان: به آینده پرسپولیس با این نحوه خصوصی‌سازی خوشبین نیستم