امیدوارم هدایتی و دوستانش پرسپولیس را بخرند / باید با بازیکنان خاطی برخورد شود