پهپاد الکتریکی ده موتورۀ ناسا؛ حالتی بین هلی کوپتر و هواپیما