3117 نفر کاندیدای انتخابات سازمان نظام پرستاری شدند