ادعای معاون رییس پلیس دبی :نه شیعیان اهل تسنن را تحمل ...