وزارت صنعت مکلف به ارائه فهرست جدید کالاهای مشابه تولید داخل برای توقف واردات شد