برنابئو برایم خیلی جذاب خواهد بود/ قلب و تنم را برای رئال می‌گذارم