کسب پنج سهمیه ورودی تیم سواری کاری آمل برای مسابقات کشوری