وقتی معلم، برای دانش آموزان نابینایش از گل ها میگوید /خانم معلم، میشه بگین گل مریم چه رنگیه؟ /گل نرگس