طعنه روزنامه اصولگرا به ظریف: آیا انتصاب وزیر خارجه جدید عربستان تبریک دارد؟